Vergunningverlening Afdrukken E-mail

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Vanaf die datum vallen inrichtingen automatisch onder dit besluit. Hierin staan regels genoemd waaraan inrichtingen moeten voldoen. Die regels hebben betrekking op activiteiten die worden uitgevoerd. In bijlage I van het Activiteitenbesluit staan categorieën van inrichtingen genoemd waarop de regels van het Activiteitenbesluit geen betrekking hebben. Die moeten alsnog een omgevingsvergunning aanvragen.

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Vanaf die datum vallen inrichtingen automatisch onder dit besluit. Hierin staan regels genoemd waaraan inrichtingen moeten voldoen. Die regels hebben betrekking op activiteiten die worden uitgevoerd. In bijlage I van het Activiteitenbesluit staan categorieën van inrichtingen genoemd waarop de regels van het Activiteitenbesluit geen betrekking hebben. Die moeten alsnog een vergunning aanvragen.

Dit vanwege het complexe karakter van die bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan in hoeveelheden groter dan 10 ton per opslagplaats. Deze vallen onder een strenger regime. De scope van een algemene maatregel wordt in die gevallen als een te beperkend instrument gezien. Tevens moet in die gevallen de omgeving worden meegenomen bij het vaststellen van het voorzieningenniveau. Dit kan niet alleen aan de inrichtinghouder worden overgelaten.

Prevent Adviesgroep BV ondersteunt overheden bij de uitvoering van de taken. Vergunningstrajecten worden volledig door ons uitgevoerd van eerste vooroverleg tot en met de inhoudelijke bijstand tijdens het verdere verloop van het proces. Gedurende het traject vindt op vooraf afgesproken momenten overleg plaats met de opdrachtgever. Deze wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen en in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over een mogelijke publicatiedatum. Daarnaast zorgen wij voor een juiste afstemming tussen de verschillende gemeentelijke disciplines, waaronder tussentijds overleg met de Wabo-coördinator.

Onze klanten waarderen onze ondersteuning: deze heeft verder geen omkijken naar hetgeen is uitbesteed. Alleen de te voeren procedure en de te verzenden brieven behoren uiteraard uitsluitend toe aan het domein van de overheid. In dit kader hebben wij inmiddels ervaring met SquitXO en kunnen wij zelfstandig procedurebrieven aanmaken.

Scope Referentieproject trefwoorden jaartal
Wm/vv Uitbesteding vergunningen productbasis gemeente (metaalbewerkingsbedrijven, drukkerijen, automotive, kunststofbewerkingsbedrijven) Wm, BBT, BEESB, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2005
Wm/vv Uitbesteding vergunningen productbasis gemeente (metaalbewerkingsbedrijf, lichtreclamebedrijf, Grond-, weg- en waterbouw en sloopwerken) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2006-2012
Wm/vv Uitbesteding vergunningen productbasis gemeente (LPG-tankstations, kunststofverwerkingsbedrijven, sloopbedrijven, jachtwerf) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid, Bevi, Revi 2007 - heden
Wm/vv Uitbesteding vergunningen productbasis gemeente (tankstations voor het wegverkeer, petfoodindustrie) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid 2008 - heden
Wm/vv Uitbesteding vergunningen productbasis gemeente (zaadteeltbedrijf) Wm, BBT, Lucht, Bodem, Geluid, Externe Veiligheid, Bevi, Revi 2009 - heden