Detachering Afdrukken E-mail

Verschillende overheden maken voor de uitvoering van taken gebruik van ingehuurd personeel. Een dergelijke keuze is vanuit efficiëntie en effectiviteit begrijpelijk. Daarnaast kan met gedetacheerd personeel de continuïteit van de bedrijfsvoering worden gegarandeerd.

Prevent Adviesgroep bv detacheert medewerkers bij gemeenten, veiligheidsregio’s en milieudiensten. Ze zijn betrokken bij de advisering omtrent externe veiligheid in de vaststelling van bestemmingsplannen, toetsen van nieuwe ruimtelijke plannen en het toetsen van een nieuwe of gewijzigde bedrijfsvoering aan het Bevi, BRZO’99 of de CRVGS.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Wm/WRO Detachering afdeling pro-actie en preventie van een veiligheidsregio. Opstellen van adviezen naar aanleiding van ruimtelijke plannen. Daarnaast advisering wettelijke taken vanuit besluiten Wet milieubeheer. Stofexplosie, gasexplosie, NPR 7910, Atex, Ex, zone indeling 2008 - heden
Wm/WRO Detachering gemeentelijke afdeling Milieu. Zorgdragen voor vullen en bijhouden RRGS, opstellen Beleidsvisie Externe Veiligheid, ondersteuning beleidskeuze routering van gevaarlijke stoffen, interne advisering ten aanzien van de ligging van buisleidingen, etc. Wm, WRO, externe veiligheid, beleidsvisie, buisleidingen 2006 - heden
Wm/WRO Detachering bij milieudiensten. Specialist Externe Veiligheid. Interne advisering alsmede advisering naar opdrachtgevers mbt nieuwe of gewijzigde risicovolle activiteiten, onderbouwen locatiekeuze, advisering bij bestuursdwang (verwijderen gevaarlijke stoffen), beoordelen QRA’s ten aanzien van opslag en transport van gevaarlijke stoffen, beoordelen rapportages verantwoording groepsrisico, etc. Wm, WRO, externe veiligheid, beleidsvisie, buisleidingen 2003 -heden