Gebruik Afdrukken E-mail

Kenmerkend voor het gebruik van gevaarlijke stoffen is dat de stof zijn (transport) verpakking verlaat en in contact komt met de omgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om dampen of aerosolen die licht ontvlambaar, giftig- of anderszins schadelijk zijn.

Het vrijkomen van dergelijke stoffen vormen een gevaar voor werknemers. Enerzijds kan door explosie van een lichtontvlambare damp acuut slachtoffers en fysieke schade ontstaan en anderzijds kan het verspreiden van een stof chronische gezondheidsklachten of een secundaire explosie met zich meebrengen.

Door het systeemontwerp volledig aan te passen aan de te verwachten gevaren, kunnen incidenten worden voorkomen. Indien er open systemen aanwezig zijn waar licht ontvlambare dampen kunnen optreden en waar geen alternatieven voorhanden zijn, moet door het toepassen van explosieveilige materialen en een hoge ventilatiegraad de kans op een explosie worden geminimaliseerd. In dat geval moet worden onderzocht in welk gebied (zone) het mengsel tot ontbranding kan komen en wat de waarschijnlijkheid daarvan is. Dat onderzoek leidt tot zone-indeling op basis van NPR 7910. De zone-indeling zelf maakt deel uit van het explosieveiligheidsdocument.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Arbo Indelen van zones rond een gevarenbron en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument met behulp van NPR 7910-1 voor gas/damp en NPR 7910-2 voor stofexplosies. Stofexplosie, gasexplosie, NPR 7910, Atex, Ex, zoneindeling -