Opslag - Bevi Afdrukken E-mail

Hoeveelheden gevaarlijke stoffen tot 10 ton kunnen onder relatief eenvoudige (brandwerende) voorzieningen worden opgeslagen (PGS 15). Bij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag gelden aanvullende voorzieningen en regels. Een van die regels is het Besluit externe veiligheid milieubeheer (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid milieubeheer (Revi).

Waar PGS 15 voorzieningen voorschrijft geeft Bevi/Revi aan hoe groot het risico mag zijn dat als gevolg van die opslag heerst ter plaatse van derden. Daarnaast geeft Bevi/Revi aan welke andere wetgeving moet worden geraadpleegd als een besluitvorming op grond van Bevi/Revi plaatsvindt.

Bijvoorbeeld moet voor de realisatie van een nieuw LPG-tankstation de afstanden worden aangehouden die in de Revi staan. Dit geldt dan voor het vulpunt, het reservoir en de afleverzuil tot (beperkt) kwetsbare objecten van derden. Die afstanden zijn gebaseerd op risicocontouren. In Bevi staat dat besluitvorming omtrent de realisatie van een nieuw LPG-tankstation ook moet worden getoetst aan het gestelde in bestemmingsplannen. Dit betekent dat als binnen het invloedsgebied van (beperkt) kwetsbare objecten een nieuw LPG-tankstation wordt opgericht, een vaste afstand tot die objecten in acht wordt genomen. Door op die manier coördinatie te laten plaatsvinden wordt voorkomen dat een risicovolle activiteit naast een kwetsbaar object wordt gerealiseerd.

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
WM/WRO Project Risicoanalyses LPG-tankstations voor een veiligheidsregio. Voor ca. 70 LPG-tankstations nagaan of knelpunten aanwezig zijn in de veiligheidsregio bij inwerkingtreden afstandseisen op 1 januari 2010. Circa 20 QRA’s uitgevoerd met Safeti-NL. PF2, Bevi, Revi, LPGtankstations, knelpunten, risicoanalyse 2008-2009
WM/WRO Project Revi-2 voor een veiligheidsregio. Voor ca. 40 Revi-2 bedrijven (muv LPG-tankstations) nagaan of knelpunten aanwezig zijn in de veiligheidsregio bij inwerkingtreden afstandseisen op 1 januari 2010. PF2, PGS 15, Bevi, Revi, LPGtankstations, knelpunten, risicoanalyse 2009-2010
WM/WRO Onderzoek naar de verplaatsing van een LPG-tankstation. Doorrekenen 5 locatievarianten. Opdrachtgever gemeente. Bevi, Revi, WRO, LPGtankstations 2008-2009