Opslag - PGS 15 Afdrukken E-mail

Opslag van gevaarlijke stoffen kan niet zomaar plaatsvinden. Door de specifieke stofeigenschappen zijn gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld giftig, brandbaar of corrosief. Door gevaarlijke stoffen onder bepaalde voorzieningen op te slaan, zullen de effecten van een calamiteit tot een minimum kunnen worden teruggebracht.

In juni 2005 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen deel 15 van kracht geworden. Deze richtlijnen regelt de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage bij bedrijven in Nederland. Grote verschil met eerdere regelgeving voor het opslaan van gevaarlijke stoffen is de wijze van indeling. Tot juni 2005 betrof het een indeling op basis van de toentertijd geldende Wet milieugevaarlijke stoffen. Sinds dat moment vindt indeling plaats op basis van de europese Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR). Omdat deze regelgeving ook van toepassing is op het transport van gevaarlijke stoffen is voor hoeft emballage voor de opslag niet apart te worden geëtiketteerd. Nadeel van indeling op basis van het ADR is het aantal verschillende mogelijke opslagvoorschriften.

Daarom heeft Prevent Adviesgroep BV de PGS 15 Module© ontwikkeld. Met deze module wordt u in staat gesteld gevaarlijke stoffen op basis van ADR klasse in te voeren en door te rekenen. Als uitkomst krijgt u zowel een overzicht van geschikte opslagvoorzieningen als een samenvatting van de van toepassing zijnde voorschriften van PGS 15. Zo is het niet langer nodig te zoeken naar voorschriften die van toepassing zijn; aan alle voorschriften van de samenvatting moet worden voldaan. Klik hier voor meer informatie

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Wm Advisering bedrijven naar de wijze van het aanleggen van ruimte voor het opslag van gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 PGS 15, Wm, NEN-EN 14470- 1 2005 - heden
Wm Intern project. Opzetten van een tool op basis van PGS 15 voor de ondersteuning bij het op een juiste wijze opslaan van gevaarlijke stoffen. Daarnaast toepasbaar voor overheden belast met inspectietaken. PGS 15 Module©, opslag gevaarlijke stoffen, NENEN 14470-1 2008 - heden
Wm Intern project. Opstellen van een standaard bestek voor een ruimte voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. PGS 15 Module©, opslag gevaarlijke stoffen, NENEN 14470-1 2008 - heden