Begeleiding bij aanvraag Afdrukken E-mail

Het aanvragen van vergunningen bij lokale overheden verloopt doorgaans soepel. Er wordt duidelijk aangegeven welke bescheiden deel dienen uit te maken van een aanvraag en vergunningen worden doorgaans tijdig verleend. Anders wordt dit als een bedrijf zowel een omgevingsvergunning nodig heeft voor de onderdelen Bouw als Milieu. Als een bedrijf een nieuw bedrijfspand wil bouwen of een bestaand pand wil verbouwen dienen daarvoor procedures te worden doorlopen voor een nieuwe omgevingsvergunning. Als het tegen zit dient er ook nog een ruimtelijke onderbouwing van het plan plaats te vinden. Het (ver)bouwen van een pand vraagt een strakke planning! Ten onrechte denken ondernemers vaak dat met het aanvragen van de nodige vergunningen 'het wel goed komt'. 'Ik heb toch een vergunning aangevraagd' is een veelgehoorde kreet. Men realiseert zich niet dat de omgevingsvergunning pas wordt verleend als de gehele procedure is doorlopen. Deze procedure neemt maanden in beslag!! Door goed bekend te zijn met de gemeentelijke procedures kan Prevent Adviesgroep BV voor haar klanten enorme tijdwinst boeken. Het plannen van de verschillende aanvragen is hierin essentieel. Vooruitlopend op de formele procedures wordt exact in kaart gebracht welke vragen vanuit de overheid worden gesteld. Omdat wij goed bekend zijn met de procedures kunnen wij eenvoudig de juiste personen bereiken en aangeven welke acties genomen moeten worden om een zo kort mogelijke termijn voor realisatie te bewerkstelligen. Daarnaast is de nodige ervaring aanwezig ten aanzien van de inhoud van de aanvraag. Op die manier is de kans dat er wordt overvraagd nihil. Voor de aanvrager resulteert dit in een kortere realisatietermijn tegen lagere kosten. Wij noemen dit een win-win-situatie!

Scope Referentieproject trefwoorden Jaartal
Wm/beg Begeleiden bij het komen tot een aanvraag om milieuvergunning,milieu- en veiligheidskundige begeleiding RO- en bouwvergunningen bedrijfsleven. Onder andere zaadteeltbedrijf, jachtenbouwer, metaalbewerkingsbedrijf, tankstation voor het wegverkeer, etc. WVO, PGS 15, REACH, Externe Veiligheid, gelijkwaardigheidsbeginsel. 2005 tot heden